Gramatické chyby #7

Gramatické chyby #7

Preňho/preň, doňho/doň Zámená preňho, zaňho, naňho, oňho, doňho sa používajú pri  životných podstatných menách mužského rodu. Zámená preň, zaň, naň, oň, doň nahrádzajú neživotné podstatné mená mužského rodu a všetky podstatné mená stredného rodu. Príklady: Pre otca sú dobré známky dôležité. Preňho boli čisté jednotky vždy cieľom. Tam je strom, za ktorý sa môžeš schovať. Postav sa...
Gramatické chyby #6

Gramatické chyby #6

Svojim/svojím Zámeno svojim používame pri množnom čísle v datíve (komu/čomu?). Zámeno svojím používame v jednotnom čísle v inštrumentáli (s kým/s čím?). Pravidlo platí aj pre zámená môj, tvoj, náš, váš. Priateľku som predstavil mojim kamarátom (komu?). S vaším psom (s kým?) už nechcem mať nič...
Gramatické chyby #5

Gramatické chyby #5

Veľká noc/veľkonočné sviatky Blíži sa nám VEĽKÁ NOC. Niekedy sa použitie veľkých písmen javí ako správne riešenie. Ako to však napísať gramaticky správne? Pomenovania významných časových úsekov: názvy sviatkov: Nový rok, Vianoce, Štedrý deň, Hromnice, Veľká noc, Kvetná nedeľa, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Turíce, Sviatok všetkých svätých, Sviatok práce, Prvý máj (1. máj) názvy pamätných dní: Deň matiek, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň vzniku Slovenskej republiky, Deň železničiarov, Deň zeme, Svetový deň zdravia, Medzinárodný deň detí, Pamiatka zosnulých sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Pomenovania vianočné sviatky, turíčne sviatky, svätodušné sviatky, veľkonočné sviatky (spojenia prídavných mien so slovom sviatky) píšeme s malým začiatočným písmenom (nechápu sa ako vlastné mená). Cez veľkonočné prázdniny ideme k babke na východ, odchádzame na Veľký piatok....
Gramatické chyby #4

Gramatické chyby #4

Napadlo mi/napadlo ma Napadlo mi niečo= dostal som nápad. Napadlo ma niečo = niečo ma ohrozilo, zaútočilo na mňa. Keď ma napadol zúrivý pes, napadlo mi použiť moju hlavu a utekať čo mi sily...
Gramatické chyby #3

Gramatické chyby #3

Prvýkrát, prvý raz Nesklonná násobná číslovka typu prvýkrát, ktorá vyjadruje poradie, sa píše spolu – teda správne prvýkrát. Násobná číslovka typu prvý raz, má v prvej časti radovú číslovku (prvý) a v druhej časti podstatné meno (raz), sa píše sa oddelene – teda správne prvý raz. Tentokrát ma na vysokú školu neprijali, ale druhý raz to už...
Gramatické chyby #2

Gramatické chyby #2

Predložky s/z a so/zo Predložky z/zo sa viažu na genitív (pýtame sa: z koho/z čoho?). Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (pýtame sa: s kým/s čím?). Keď sme prišli s kamarátkou (s kým?) z kina (z čoho?) domov,  stretli sme sa s problémom (s čím?) zo slovenského jazyka (z...